Kysymykset ja vastaukset

Mikä Itärata?

Itärata tarjoaa toimivan ratkaisun kannattavalle kaukojunaliikenteelle itäiseen Suomeen. Itäradalla saavutetaan kaksi tärkeää päämäärää yhdellä kertaa: Savon ja Karjalan ratojen ja Helsingin väliset junayhteydet nopeutuvat tuntuvasti sekä Helsingin ja . Savon tai Karjalan radan suunnista tultaessa.

Miksi Itärata-hanke pitäisi käynnistää?

Itäradalla on keskeinen merkitys koko Itä-ja Kaakkois-Suomen alueen kehittämiselle. Se yhdistää lähes puoli Suomea nopeiden yhteyksien piiriin: vaikutusalue on Uudeltamaalta Kainuuseen ja Pohjois-Karjalaan.

Valmistuessaan Itärata loisi nopeamman yhteyden itäisestä Suomesta Helsinki-Vantaan lentoasemalle ja parantaisi itäisen Suomen kansainvälistä saavutettavuutta merkittävästi. Yhteyksien toimivuus Helsinkiin ja lentokentälle on erittäin tärkeä yritysten sijoittumisen ja päivittäisen matkustamisen kannalta.

Helsinki–Porvoo–Kouvola-ratalinjaus lisää asumisen ja työpaikan sijainnin valinnan joustavuutta ja parantaa työmarkkinoiden toimivuutta. Lisäksi Itärata-hanke on yksi tapa hillitä liikenteen päästöjä: junalla liikkuminen on ilmaston kannalta kestävin vaihtoehto.

Tiivistettynä:


Saavutettavuus paranee ja yhteydet nopeutuvat. Yritysten halukkuus sijoittua itäiseen Suomeen kasvaa.


Työpaikkojen määrä ja asukasluku kasvavat.


Muuttoliike itäiseen Suomeen ja pendelöinti lisääntyvät.


Itäradalla itäisen Suomen koko potentiaali käyttöön.
Hyötyjen toteutuminen elinehto myönteisille kerrannaisvaikutuksille. Itäinen Suomi on mahdollisuus koko maalle.

Kuinka suuri investointi Itärata on?

Mikäli Itärata (Helsinki-Vantaan lentoasema–Porvoo–Kouvola-rata) rakennetaan Väyläviraston tekemän selvityksen mukaisesti kaksiraiteisena, nopealle junakalustolle sopivana, uuden rataosan kustannukset olisivat arviolta 1,7 miljardia euroa (osuus Helsinki-Vantaan lentoasema–Porvoo–Kouvola). Suunnittelun osuus tästä on karkeasti arvioiden noin 4 prosenttia.

Milloin hankkeesta tehdään päätöksiä?

Liikenne- ja viestintäministeriö tiedotti syyskuun lopulla, että itäisen suunnan raideyhteyden hankeyhtiöneuvotteluita jatketaan Lentorata-Porvoo-Kouvola linjauksen eli Itäradan kanssa. Ministeriö aloitti 7.10.2020 keskustelut Porvoo-Kouvola-ratalinjauksen suunnitteluhankeyhtiöön sitoutuneiden kaupunkien ja kuntien kanssa.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli alkuvuodesta 2021 itäisen Suomen raidelinjauksia ja päätti, että liikenne- ja viestintäministeriö jatkaa neuvotteluja Lentorata−Porvoo-Kouvola-linjauksen eli Itärata-hankeyhtiön perustamiseksi. Liikenne- ja viestintäministeriön johdolla aloitettiin maaliskuussa 2021 osakassopimusneuvottelut, jotta hankeyhtiö voitaisiin perustaa yhteistyössä valtion ja kuntien kanssa. Neuvotteluryhmään ovat osallistuneet liikenne- ja viestintäministeriön lisäksi kunnat, valtiovarainministeriö ja Väylävirasto. Osapuolten nimeämät neuvottelijat vahvistivat toukokuussa 2021 löytäneensä neuvottelutuloksen osakassopimuksen sisällöstä ja hankeyhtiön perustamisesta.

Kuntien viralliset päätökset hankeyhtiöön osallistumisesta tehdään kunkin kunnan omien toimielimien kokousaikataulujen mukaisesti touko-kesäkuussa yhtenäisillä asiakirjoilla ja liitemateriaaleilla. Valtio ei tee päätöstä rahoituksesta ja yhtiöön osallistumisesta ennen kuin kunnat ovat tehneet päätöksensä ja saaneet vaaditun rahoitusosuuden kasaan.

Osakassopimuksen lopullinen hyväksyminen ja hankeyhtiön perustaminen edellyttää kuntien päätöksenteon lisäksi Valtion osalta päätöstä yhtiön perustamisesta talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa sekä valtioneuvoston yleisistunnossa. Lisäksi eduskunnan täytyy myöntää määrärahat yhtiön pääomittamiseen.

Itäradan suunnittelua varten perustetaan osakeyhtiö. Itärata Oy:n perustamista koskevat asiakirjat on allekirjoitettu. Suomen valtion osuus yhtiössä on 51 prosenttia. Liikenne- ja viestintäministeriö kertoi asiasta tiedotteessaan 29.3.2022.

Yhtiön toimialana on Lentorata–Porvoo–Kouvola nopeaan junayhteyteen liittyvä raideliikenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti. Yhtiö voi tämän lisäksi tehdä tai teettää selvityksiä hankkeen rakentamisen mahdollistamiseksi sekä hankkeeseen liittyvien hyötyjen, haittojen ja muiden vaikutusten tunnistamiseksi.

 

Mitkä ovat vaikutukset matkustusaikoihin?

Uusi Itärata Porvoon kautta Kouvolaan lyhentää matka-aikaa nopeustasolla 220 km/h noin 13 minuuttia (Väyläviraston taustaraportti 2020, matka-aikoja simuloitaessa käytetty n. 4-5 min lisäaikaa) Lisäksi matka-aika Helsinki-Vantaan lentoasemalle lyhenee merkittävästi. Uusi ratayhteys mahdollistaisi junaliikenteen myös Porvooseen.

Pidemmän tähtäimen tavoitteena on noin kolmen tunnin junayhteys Kuopiosta ja Joensuusta Helsinkiin. Sen mahdollistaa nopea junakalusto, jonka kulkunopeus on noin 300 km/h. Uuden yhteyden ja nopean kaluston lisäksi vaadittaisiin nopeutustoimenpiteitä myös Savon- ja Karjalan radoille.

Helsinki-Kuopio noin kolme tuntia
Helsinki-Joensuu noin kolme tuntia
Helsinki-Kouvola noin tunti
Helsinki-Lappeenranta noin puolitoista tuntia
Helsinki-Mikkeli noin kaksi tuntia